Lời giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã trải qua hơn 20 năm, tiền thân là tổ chức Trung tâm thông tin lưu trữ địa chính trực thuộc Sở Địa chính thành lập từ năm 1995; năm 2003, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 308/2003/QĐ-UB ngày 25/6/2003 của UBND tỉnh Thái Bình); năm 2004 được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/9/2004 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường; năm 2011 đổi tên thành Trung tâm Công nghệ thông tin theo Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 12/7/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường.

Hiện nay, trên cơ sở Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 26/4/2016 về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Theo Quyết định này, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm như sau:

1.Vị trí, chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; quản lý thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;

c) Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở, gồm:

- Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, tích hợp, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh;

- Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

e) Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở;

g) Thực hiện chuyển giao ứng dụng, phần mềm chuyên ngành và các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật;

i) Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường;

k) Phối hợp thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

l) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật./.

Thái Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2016

Trung tâm CNTT TN&MT